Erkende opleidingen

Basisopleidingen

De volgende opleidingen worden officieel erkend door VESB | ACSB (in volgorde van de meest afgestudeerde erkende leden/coaches):

 • HRD Academy: opleiding tot stress en burn-outcoach
 • Better Minds at Work
 • Your Coach

Aanvullende opleidingen

Onderstaande opleidingen zijn korter dan 6 dagen en dienen aldus aangevuld te worden tot een 6-daagse coachopleiding (bijv. door opleidingen te combineren)

 • Kiezen voor Talent – Luk Dewulf (als vervolgopleiding na minimaal een 6-daagse coachopleiding)
 • Stress Management Consultancy – Luc Swinnen
 • Netwerk burn-out – Eric Boydens (opleidingen specifiek voor huisartsen)

Erkenning aanvragen?

Andere opleidingen kunnen hun interesse voor een erkenning van hun opleiding kenbaar maken middels een bericht aan accreditatie@vesb.eu. De procedure en de benodigde formulieren zullen dan verstrekt worden. 

Om in aanmerking te komen moet, in ieder geval, aan de volgende criteria voldaan zijn:

 • De trainers hebben zelf langdurige ervaring als stress en burn-outcoach (en zijn dus niet alleen ervaringsexpert, of hebben recentelijk (korter dan 2 jaar) zelf hun opleiding tot stress en burn-outcoach afgerond),
 • De trainers zijn zelf gecertificeerd via een erkende opleiding en/of zijn al zeer geruime tijd in het vakgebied werkzaam en kunnen dat aantonen door bijvoorbeeld publicaties in vakbladen en/of geschreven boeken,
 • De opleiding in kwestie moet “evidence based werken” kunnen aantonen volgens de laatste wetenschappelijke inzichten d.w.z. dat er in de opleiding o.a. literatuur- onderzoek verwijzingen opgenomen zijn
 • De opleiding moet voldoende concreet werkmateriaal ter beschikking stellen zodat de coach-in-opleiding met coachees aan de slag kan gaan.
 • De opleidingen werken volgens het competentieprofiel van de VESB wanneer er geen eigen competentieprofiel beschikbaar is. Wanneer er een eigen of ander competentieprofiel gebruikt wordt, moet deze minimaal gelijkwaardig zijn aan die van de VESB.
 • Daar waar de student zelf de levenservaring van een burn-out heeft meegemaakt, is er door de opleider extra aandacht om deze levenservaring te brengen naar ervaringsdeskundigheid.

Erkenning vindt plaats voor de periode van maximaal 3 jaar (vanaf datum erkenning). Daarna vindt er een her-certificering plaats (wederom voor maximaal 3 jaar). Gedurende de periode van erkenning kunnen zowel de VESB als de erkende opleiding (schriftelijk gemotiveerd en na hierover met elkaar in gesprek te zijn gegaan) op 1e verzoek de erkenning terugdraaien indien daar een zwaarwegende reden toe is.

De aanvrager committeert zich tot de volgende zaken gedurende de periode van erkenning:

 • Aandacht besteden aan de VESB, het lidmaatschap, het belang van intervisie, de gedragscode en het doorverwijsbeleid in de opleiding (minimale format hiervoor is beschikbaar).
 • Aandacht voor verschillende stromingen, richtingen en inzichten inzake stress en/of burn-out.
 • Aandacht voor het algemene wettelijke kader waarin de coach zich beweegt.
 • Ruime en aantoonbare aandacht/verwijzing naar/voor de laatste stand van de wetenschap.
 • Participeren in een jaarlijks ronde tafel overleg met de VESB en andere erkende opleidingen met als doel om van elkaar te leren en het vak van SBO-coach[1] verder te professionaliseren. De VESB organiseert & initieert dit overleg tussen alle opleidingspartners. (Tijdsinvestering 1 dagdeel offline).
 • Inzicht te verschaffen aan de VESB in evaluaties van de opleiding en/of de VESB in staat te stellen om zelf, met maximaal 10% van de studenten en steekproefsgewijs, contact op te nemen met evaluatie als doel. Dit na elke afgeronde opleiding gedurende de erkenning. De opleider voorziet hiervoor het nodige in hun privacybeleid. Op basis van deze evaluatie zal de opleider hierover jaarlijks, 1 op 1, met een vertegenwoordiging van de accreditatiecommissie van de VESB in gesprek gaan met als doel van elkaar te leren. (Tijdsinvestering maximaal 2 uur online).
 • De accreditatiecommissie van de VESB wordt binnen 2 weken op de hoogte gebracht van een wisseling van trainer/opleider met betrekking tot een gecertificeerde opleiding en krijgt inzicht in diens cv. De accreditatiecommissie van de VESB wordt ook binnen 2 weken op de hoogte gebracht van elke fundamentele wijziging met betrekking tot de gecertificeerde opleiding.

De accreditatiecommissie bestaat uit de volgende leden (1-10-2022):

Ann Lacrés

Bestuurslid VESB

Annelies Driessens

Bestuurslid VESB

Martijn Oechies

Vicevoorzitter VESB

Wouter de Waard

Secretaris VESB

De leden van de accreditatiecommissie hebben geen actieve rol in de ontwikkeling en/of uitvoering van VESB-erkende opleidingen ten behoeve van stress en burn-outcoaches. Noch zullen zij zich, voor de periode van drie jaar (vanaf 1-10-2022), bezighouden met de ontwikkeling en/of uitvoering van VESB-erkende opleidingen ten behoeve van stress en burn-outcoaches. De accreditatiecommissie behandelt elk dossier per tweetal waarbij er maximaal één persoon de betreffende opleiding zelf gevolgd mag hebben. Daarnaast behandelen commissieleden geen zaken waarbij er familiale en/of professionele banden (buiten de VESB-relatie) met het betreffende opleidingsinstituut en/of trainers zijn.


[1] Stress & burn-out coach