Erkende opleidingen

Erkende opleidingen

De volgende opleidingen (op alfabetische naam) worden officieel erkend door VESB:

Antwerp Management School Masterclass Re-Set facilitator: re-integratie na burn-out Re-Set Facilitator
Artevelde hogeschool Begeleiding en aanpak van stress en burn-out Coach
Better Minds at Work Opleiding tot veerkracht – stress & burn-out coach Coach
Coach College de baak De Stress en Burn-out coach Coach
HRD Academy Opleiding tot stress- en burn-out coach Coach
KRACHT Opleidingen Opleiding Veerkracht coach (Stress- en burn-out coach) Coach
YourCoach Stress & Burn-out coach Coach


Antwerp Management School

Masterclass Re-Set facilitator: re-integratie na burn-out

België stevent af op een half miljoen langdurig zieken. Bij één op drie zijn mentale gezondheidsproblemen, waaronder burn-out, de oorzaak. Opvallend: de helft van de mensen die een burn-out hadden, is bang om te hervallen. Niet zonder reden, want één op vier van wie terug aan de slag gaat, heeft effectief een terugval. De directe en indirecte kosten aan de samenleving, de werkgever en het individu zijn dan ook hoog. Waar loopt het fout? En hoe kunnen werkgevers, hr-medewerkers en consultants dit beter aanpakken? Met Re-Set leer je hoe je via jobboetseren de werkhervatting na een burn-out beter kan laten aansluiten op de motivatie en noden van de medewerker.

https://www.antwerpmanagementschool.be/nl/programma/re-set-facilitator
Deze opleiding kun je volgen in België.

Artevelde hogeschool

Begeleiding en aanpak van stress en burn-out

Symptomen van overspanning en burn-out zijn in de eerste plaats belastend voor de betrokkene zelf en voor zijn of haar omgeving. Nooit gingen meer werknemers in het rood, dat was de conclusie van de grootschalige werkbaarheidsmonitor van de SERV (november 2019). Sinds 2013 zien we een forse stijging met 7,5 procentpunten. 36,8 procent van de werknemers heeft psychische vermoeidheidsproblemen.14 procent zit duidelijk in de risicozone voor burn-out. En dit alles in combinatie met een krappe arbeidsmarkt en een wereld in volle verandering.

Als we bekijken hoe het komt dat de werkbaarheid van werk achteruitgaat, is dat voor vier vijfde te verklaren door een toename van de werkstress. Absenteïsme op het werk ten gevolge van stress blijft eveneens in stijgende lijn gaan. Wie iets aan de werkbaarheid wil doen, moet dus werkstress aanpakken. Volgens onderzoek heeft chronische stress ernstige gevolgen voor werknemers, waaronder uitputting, gebrek aan betrokkenheid en inefficiëntie op de werkplek. Vroegtijdig herkennen en begeleiden van burn-out en aanwakkeren van bevlogenheid bij de medewerkers en binnen de organisatie zijn belangrijke factoren om mentale, emotionele en fysieke gezondheid te stimuleren. Bovendien werken we vanuit evidence-based en practice-based principes aan het reïntegratiegebeuren in tijdens de periode van afwezigheid en bij de terugkeer.

https://www.arteveldehogeschool.be/nl/opleidingen/bijscholingen-en-studiedagen/begeleiding-en-aanpak-van-stress-en-burn-out
Deze opleiding kun je volgen in België.

Better Minds at Work

Opleiding tot veerkracht – stress & burn-out coach

Veerkracht-coaching wordt wetenschappelijk erkend als een effectieve aanpak ter preventie en behandeling van (werk)stress. In haar boek Mentaal Kapitaal houdt Elke Geraerts, doctor in de psychologie, dan ook een pleidooi voor het versterken van veerkracht als tegengif tegen stress en burn-out. Dit pleidooi – gebaseerd op de beginselen van de Positieve Psychologie – vormt de rode draad doorheen deze specialisatieopleiding.

Deze 6-daagse opleiding is gericht op professionals die het coachen willen inzetten als een krachtig instrument om het mentaal kapitaal van mensen en organisaties te versterken.
Je verdiept je in de kenmerken en oorzaken van stress, om van daaruit methodieken aan te leren waarmee je mensen kan coachen richting een veerkrachtiger leven. Je leert tegenslag om te zetten in positieve energie en je ontdekt hoe je je cliënten kan aanzetten tot duurzame gedragsverandering en balans. Zo geef je hen niet alleen meer veerkracht, maar ook meer slagkracht ter preventie en curatie van een burn-out.

Deze opleiding kun je volgen in België.

Coach College de Baak

De Stress en Burn-out coach

Wanneer we van buitenaf naar onze cultuur kijken, zien we dat we de connectie met de natuur, ons lichaam, zingeving en elkaar zijn kwijtgeraakt. In onze westerse manieren van benaderen van stress ( in de hulpverlening) doet het lichaam niet of nauwelijks mee. Stress is ‘normaal’ geworden, terwijl het aangeeft dat er ontregeling is. Stress is zodoende geen individueel probleem, maar een maatschappelijk en contextueel probleem. Protocollaire manieren van werken zijn erop gericht om zo snel mogelijk weer aan het werk gaan en niet op het natuurlijke herstel van het lichaam. Hierdoor plegen veel mensen bewust of onbewust roofbouw op hun lichaam. Het resultaat is dat het stress-systeem niet meer functioneert zoals het oorspronkelijk bedoeld is. Stress wordt disfunctioneel en het overlevingsmechanisme treedt in werking. Te lang hiermee doorgaan kan resulteren in allerlei nare psychische en fysieke klachten, overspannenheid of zelfs burn-out.

Een belangrijke vraag bij stress-gerelateerde klachten is: Waar gaat het hier nu echt over? De bron van veel stress-gerelateerde klachten ligt in het aangeleerde overlevingsmechanisme wat opgeslagen is in het lichaam en (onbewust) trauma vanuit de voorgeschiedenis. Onbewust blijven veel mensen dit patroon herhalen, wat we systemische herhaling noemen. Als coach leer je om de coachee bewust te maken van wat hij/zij zichzelf noodzakelijkerwijs heeft aangeleerd en te inspireren tot het nemen van de volledige verantwoordelijkheid voor de eigen gezondheid vanuit zelfcompassie; mentaal, emotioneel, fysiek & spiritueel. Mensen weten zelf veelal van binnen wat klopt en niet klopt. Dit gevoel, de Gut-feeling, het buikgevoel, zit in het lichaam. Als coach is het van belang dat je je coachee kunt helpen om werkelijk naar deze eigen wijsheid van het lichaam te leren luisteren en lef te ontwikkelen om hiernaar te handelen.

https://coachcollege.nl/opleidingen/opleiding-dynamisch-coachen-bij-stress-en-burnout
Deze opleiding kun je volgen in Nederland.


HRD Academy

Opleiding tot stress- en burn-out coach

Je leert hoe je preventief de veerkracht van mensen kan verhogen en hoe je integer en vakbekwaam kunt coachen bij stress en burn-out. Daarnaast leer je organisaties adviseren over verhogen van de mentale vitaliteit en voorkomen van stressgerelateerd ziekteverzuim. Ook voor tips voor het starten van een coachpraktijk, kun je bij ons terecht.
De opleiding is heel praktijkgericht en gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten.
We werken in niet te grote groepen, je krijgt persoonlijke feedback en je wordt ondersteund door een studiebuddy en tussentijdse intervisies. Je ontvangt alle materialen om direct aan de slag te kunnen zoals een elektronische leeromgeving, 2 boeken, coachkaarten, een app, enz.
Gecertificeerde opleiding erkend door o.a. ICF & NOBCO

https://www.hrdacademy.be/nl/opleidingen/1261/coach-opleiding/opleiding-tot-stresscoach-en-burn-out-coach
Deze opleiding kun je volgen in België en Nederland.

KRACHT opleidingen

Opleiding Veerkracht coach (Stress- en burn-out coach)

Je leert op wetenschappelijke basis je coachees te helpen terug te komen in hun energie, door het versterken van veerkracht. Met de opgedane diepgaande kennis op het gebied van veerkracht, stress en burn-out, kun jij ervoor zorgen dat je jouw coachee duurzaam helpt beter om te gaan met stress en belemmerende factoren. Je leert veel over stress en ademhaling, de effecten van langdurige stress op het menselijk lichaam, het brein, wat weer zijn weerslag heeft op gedragingen, energiepeil, ingesleten gedrag en welbevinden. Met een holistische blik, kijken we naar de coachee met (wetenschappelijke) methodieken vanuit o.a. psychologie, inspanningsfysiologie, op lichamelijk en biologisch (evolutionair) gebied, leefstijl en ademhaling. Verder leer je werken met een in de praktijk bewezen methodiek dat in 8-stappen je coachee met bijbehorende oefeningen terug krijgt naar werk en naar zichzelf. Direct toe te passen in je coaching praktijk dus, gegeven door ervaren docenten met eigen succesvolle coaching praktijk. De praktische vertaling van de wetenschap en het stappenplan maken dat deze opleiding direct toepasbaar is. Tevens zorgt de uitgebreide intake ervoor dat je je persoonlijke doelen, weerstanden en uitdagingen kunt aanpakken in de opleiding. Zo zet je jezelf maar ook je coachee straks in zijn kracht. Kennis is kracht.

https://krachtopleidingen.nl/opleiding-veerkracht-coach/
Deze opleiding kun je volgen in Nederland.

YourCoach

Stress & Burn-out Coach

Stress en uitputting spelen op meerdere lagen, terwijl de meeste specialisten maar één laag aanpakken of één techniek aanbieden. Vanuit een Integrale bril kijken we in deze verdiepende coachopleiding naar de persoon en de fase waarin die zich bevindt, en werken we aangepast en divers. We leren methodes en technieken aan uit de biologie, geneeskunde, relaxatie, coaching, psychologie en opstellingen.

Alle theoretische kaders die worden aangereikt worden onmiddellijk aan de praktijk getoetst door middel van coachoefeningen en opdrachten. Het is onze bedoeling professionals op te leiden die op alle vlakken en in de verschillende fasen van stress & burn-out begeleiding kunnen bieden, zodat hun klanten ook op alle vlakken kunnen recupereren en transformeren.

https://www.yourcoach.be/opleidingen/stress-burn-out-coach/
Deze opleiding kun je volgen in België.

Erkende aanvullende opleidingen

De volgende aanvullende opleidingen worden officieel erkend door VESB.  Onderstaande opleidingen zijn korter en dienen aldus aangevuld te worden tot een minimaal 6-daagse gespecialiseerde SBO coachopleiding.

Netwerk burn-out – Eric Boydens (opleidingen specifiek voor huisartsen)


Stress Management Consultancy – Luc Swinnen

https://stressmanagement.be/nl/c/actieve-training/burn-out-coaching-1
Kiezen voor Talent – Luk Dewulf
Aanpak van stress - Uit je hoofd, In je lijf https://www.uitjehoofd-injelijf.nl/aanpak-stress.html


Erkenning aanvragen?

Andere opleidingen kunnen hun interesse voor een erkenning van hun opleiding kenbaar maken middels een bericht aan accreditatie@vesb.eu. De procedure en de benodigde formulieren zullen dan verstrekt worden. 

Om in aanmerking te komen moet, in ieder geval, aan de volgende criteria voldaan zijn:

 • De trainers hebben zelf langdurige ervaring als stress en burn-outcoach (en zijn dus niet alleen ervaringsexpert, of hebben recentelijk (korter dan 2 jaar) zelf hun opleiding tot stress en burn-outcoach afgerond),
 • De trainers zijn zelf gecertificeerd via een erkende opleiding en/of zijn al zeer geruime tijd in het vakgebied werkzaam en kunnen dat aantonen door bijvoorbeeld publicaties in vakbladen en/of geschreven boeken,
 • De opleiding in kwestie moet “evidence based werken” kunnen aantonen volgens de laatste wetenschappelijke inzichten d.w.z. dat er in de opleiding o.a. literatuur- onderzoek verwijzingen opgenomen zijn
 • De opleiding moet voldoende concreet werkmateriaal ter beschikking stellen zodat de coach-in-opleiding met coachees aan de slag kan gaan.
 • De opleidingen werken volgens het competentieprofiel van de VESB wanneer er geen eigen competentieprofiel beschikbaar is. Wanneer er een eigen of ander competentieprofiel gebruikt wordt, moet deze minimaal gelijkwaardig zijn aan die van de VESB.
 • Daar waar de student zelf de levenservaring van een burn-out heeft meegemaakt, is er door de opleider extra aandacht om deze levenservaring te brengen naar ervaringsdeskundigheid.

Erkenning vindt plaats voor de periode van maximaal 3 jaar (vanaf datum erkenning). Daarna vindt er een her-certificering plaats (wederom voor maximaal 3 jaar). Gedurende de periode van erkenning kunnen zowel de VESB als de erkende opleiding (schriftelijk gemotiveerd en na hierover met elkaar in gesprek te zijn gegaan) op 1e verzoek de erkenning terugdraaien indien daar een zwaarwegende reden toe is.

De aanvrager committeert zich tot de volgende zaken gedurende de periode van erkenning:

 • Aandacht besteden aan de VESB, het lidmaatschap, het belang van intervisie, de gedragscode en het doorverwijsbeleid in de opleiding (minimale format hiervoor is beschikbaar).
 • Aandacht voor verschillende stromingen, richtingen en inzichten inzake stress en/of burn-out.
 • Aandacht voor het algemene wettelijke kader waarin de coach zich beweegt.
 • Ruime en aantoonbare aandacht/verwijzing naar/voor de laatste stand van de wetenschap.
 • Participeren in een jaarlijks ronde tafel overleg met de VESB en andere erkende opleidingen met als doel om van elkaar te leren en het vak van SBO-coach[1] verder te professionaliseren. De VESB organiseert & initieert dit overleg tussen alle opleidingspartners. (Tijdsinvestering 1 dagdeel offline).
 • Inzicht te verschaffen aan de VESB in evaluaties van de opleiding en/of de VESB in staat te stellen om zelf, met maximaal 10% van de studenten en steekproefsgewijs, contact op te nemen met evaluatie als doel. Dit na elke afgeronde opleiding gedurende de erkenning. De opleider voorziet hiervoor het nodige in hun privacybeleid. Op basis van deze evaluatie zal de opleider hierover jaarlijks, 1 op 1, met een vertegenwoordiging van de accreditatiecommissie van de VESB in gesprek gaan met als doel van elkaar te leren. (Tijdsinvestering maximaal 2 uur online).
 • De accreditatiecommissie van de VESB wordt binnen 2 weken op de hoogte gebracht van een wisseling van trainer/opleider met betrekking tot een gecertificeerde opleiding en krijgt inzicht in diens cv. De accreditatiecommissie van de VESB wordt ook binnen 2 weken op de hoogte gebracht van elke fundamentele wijziging met betrekking tot de gecertificeerde opleiding.

De accreditatiecommissie bestaat uit de volgende leden (1-10-2022):

Ann Lacrés

Bestuurslid VESB

Annelies Driessens

Bestuurslid VESB

Martijn Oechies

Vicevoorzitter VESB

Wouter de Waard

Secretaris VESB

De leden van de accreditatiecommissie hebben geen actieve rol in de ontwikkeling en/of uitvoering van VESB-erkende opleidingen ten behoeve van stress en burn-outcoaches. Noch zullen zij zich, voor de periode van drie jaar (vanaf 1-10-2022), bezighouden met de ontwikkeling en/of uitvoering van VESB-erkende opleidingen ten behoeve van stress en burn-outcoaches. De accreditatiecommissie behandelt elk dossier per tweetal waarbij er maximaal één persoon de betreffende opleiding zelf gevolgd mag hebben. Daarnaast behandelen commissieleden geen zaken waarbij er familiale en/of professionele banden (buiten de VESB-relatie) met het betreffende opleidingsinstituut en/of trainers zijn.


[1] Stress & burn-out coach