Strategische Re-integratie na Burn-out

Strategische Re-integratie na Burn-out
De opleiding tot Strategische Re-integratie na Burn-out coach
De Strategische Re-integratie na Burn-out voor bedrijven
De Strategische Re-integratie na Burn-out toolbox
Erkend worden als Strategische Re-integratie na Burn-out coach
Partners
Wetenschappelijke onderbouwing

België stevent af op een half miljoen langdurig zieken. Bij één op de drie is de oorzaak mentale gezondheidsproblemen, waaronder burn-out. Opmerkelijk is dat de helft van degenen die een burn-out doormaakten bang is om te hervallen. En niet zonder reden: één op vier die terug aan de slag gaan, heeft ook effectief een terugval. Waar loopt het fout? En hoe kunnen werkgevers en HR personeel dit in de toekomst beter aanpakken?

Het langdurig ziekteverzuim gerelateerd aan burn-out neemt gestaag toe. Bovendien heeft 25% van de mensen die het werk hervat, een terugval. De directe en indirecte kosten aan de samenleving, de werkgever en het individu zijn hoog. Door in te zetten op een betere werkhervatting en het verkorten van ziekteverzuim, willen we het tij doen keren. Hiervoor ontwikkelden we, samen met de Antwerp Management School, Certimed en Mensura, met een ESF innovatieproject een nieuw dienstverleningspakket. Dit ESF-innovatieproject bestaat uit verschillende fases.

  • Conceptvalidatie aan de hand van kwalitatief en kwantitatief onderzoek
  • Service design van de dienstverlening
  • Pilot van de dienstverlening

Tijdens de onderzoekfase definieerden we verschillende hefbomen voor een succesvolle werkhervatting en onderzochten we de noden en behoeften van werknemers in dit proces. Gezien de complexiteit van zowel burn-out als van de werkhervatting, brachten we ook de noden en behoeften van de verschillende steunactoren in kaart. Binnen deze multistakeholder-aanpak maakten we gebruik van interviews, focusgroepen en een bevraging. 

Strategische Re-integratie na Burn-out Toolbox

Op basis van de onderzoeksresultaten ontwikkelden we in cocreatie met de relevante actoren een concept waarbij de groei van mens en organisatie centraal staat: ReSet. 

We leggen bewust de nadruk op een positieve benadering, waarbij de rol van een neutrale, onafhankelijke coördinator centraal komt te staan. Deze creëert via tools zoals een kaartenset, digitale scan en een dashboard (de Strategische Re-integratie na Burn-out toolbox), een veilige omgeving. Van daaruit kan dan samen met de diverse partijen het begeleidingsproces bij werkhervatting worden opgezet, de aanpak uitgestippeld en de juiste condities gecreëerd. De multidisciplinaire aanpak, het jobboetseren en vergroten van hulpbronnen staan voorop.

ReSet is een evidence-based aanpak, gestoeld op vier hefbomen voortkomend uit onderzoek: 

  1. het doormaken van een reconfiguratie op het werk: aanpassingen in jobtaken én jobrelaties; 
  2. vergroten van hulpbronnen zoals feedback, coaching en groei; 
  3. een gecoördineerd, gestructureerd plan van aanpak met aandacht voor regelmogelijkheden, temporisering en maatwerk; 
  4. vergroten van sensibilisering op de werkvloer.

Contacteer ons